Архіви

 • Сучасні проблеми математики та її застосувань III
  Том 20 № 1 (2023)

  Збірник праць містить лекції Ґравевських читань та праці з актуальних напрямків розвитку сучасної математики в Україні, присвячені 160-річчю професора Дмитра Олександровича Ґраве. Для наукових співробітників, викладачів закладів вищої освіти, докторантів та аспірантів.

 • Комплексний аналiз та його застосування
  Том 19 № 1 (2022)

  Комплексний аналiз та його застосування
  Вiдп. ред. С. А. Плакса, I. В. Денега.
  Зб. праць Iн-ту математики НАН України. Т. 19, № 1.
  Київ: Iн-т математики НАН України, 2022. – 258 с.
  ISSN 1815–2910
  Збiрник мiстить роботи, що стосуються сучасних питань комплексного аналiзу та його застосувань. Значна увага придiлена застосуванню
  аналiтичних методiв дослiдження до розв’язання ряду задач геометричної теорiї функцiй, теорiї квазiконформних вiдображень та їх узагальнень, гiперкомплексного аналiзу, математичної фiзики. Збiрник присвя-
  чений пам’ятi професора Олександра Бахтiна (1948–2021). Призначений для наукових спiвробiтникiв, викладачiв, аспiрантiв та студентiв старших курсiв вузiв.

 • Сучасні проблеми математики та її застосувань, I
  Том 17 № 2 (2020)

  Збірник праць містить статті, присвячені основним набуткам наукових співробітників Інституту математики НАН України з актуальних напрямів розвитку сучасної математики та ї ї застосувань. Для наукових співробітників, викладачів закладів вищої освіти, докторантів і аспірантів.

 • Фрактальний аналіз та суміжні питання
  Том 16 № 3 (2019)

  УДК 511.72, 517.51, 519.21

  Фрактальний аналіз та суміжні питання

  Відп. ред. М. В. Працьовитий // Зб. праць Ін-ту математики НАН України. - 2019.  - Т. 16, № 3. - Київ: Ін-т математики НАН~України, 2019. - 230 с.

  Збірник містить статті, присвячені актуальним питанням фрактального аналізу множин, функцій, мір, розподілів імовірностей, перетворень простору, які зберігають метричні характеристики борелівських множин тощо, і пов’язані з різними системами кодування дійсних чисел. Більшість розглянутих об’єктів мають іррегулярну локальну структуру й автомодельні властивості. У дослідженнях використовуються засоби теорії фракталів, математичного аналізу, топології, метричної та ймовірнісної теорії чисел.

  Для наукових співробітників, молодих науковців, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів і аспірантів.

 • Математичні проблеми механіки та обчислювальної математики
  Том 16 № 2 (2019)

  УДК 517; 531; 534

  Математичні проблеми механіки та обчислювальної математики  Відп. ред. І.О. Луковський,  В.Л. Макаров // Зб. праць Ін-ту математики НАН України. Т. 16, № 2.--- Київ: Ін-т математики НАН України, 2019.--- 224 с.

  У збірнику подано статті, присвячені актуальним проблемам динаміки твердих і
  деформівних тіл із порожнинами, частково заповненими рідиною, теорії коливань, обчислювальної математики,
  теорії стійкості і стабілізації руху динамічних систем, а також деяким суміжним проблемам.

  Для фахівців у галузі математичних проблем механіки, обчислювальної математики, теорії стійкості динамічних систем і теорії керування.

 • Симетрія та інтегровність рівнянь математичної фізики
  Том 16 № 1 (2019)

  У збірнику представлено статті з сучасних проблем групового аналізу диференціальних рівнянь, інтегровних систем та алгебраїчних методів математичної фізики.

  Розраховано на наукових працівників, аспірантів, які цікавляться застосуваннями груп і алгебр Лі в теорії диференціальних рівнянь та математичній фізиці.

  Видавнича група збірника: А.Г. Нікітін (відп.  ред.), В.M. Бойко, О.О. Ванєєва,  М.О. Нестеренко, Р.О. Попович

  Затверджено до друку Вченою радою Інституту математики НАН України Протокол № 9 від 03.09.2019 р.

   

 • Математичнi проблеми механiки та обчислювальної математики
  Том 15 № 1 (2018)

  УДК 517; 531; 534

  Математичнi проблеми механiки та обчислювальної матема- тики / Вiдп. ред. I. О. Луковський, В. Л. Макаров // Зб. праць Iн-ту математики НАН України. Т. 15, No 1.— Київ: Iн-т математики НАН України, 2018.— 284 с.

  ISSN 1815–2910

  У збiрнику подано статтi, присвяченi актуальним проблемам динамiки твердих i деформiвних тiл iз порожнинами, частково заповненими рiдиною, теорiї коливань, обчислювальної математики, теорiї стiйкостi i стабiлiзацiї руху динамiчних систем та деяким сумiжним проблемам.

  Для фахiвцiв у галузi математичних проблем механiки, обчислювальної математики, теорiї стiйкостi динамiчних систем i теорiї керування.

 • Фрактальний аналіз та суміжні питання
  Том 14 № 4 (2017)

  УДК 511.72, 517.51, 519.21

  Фрактальний аналiз та сумiжнi питання /

  Вiдп. ред.: М. В. Працьовитий // Зб. праць Iн-ту математики

  НАН України. — 2017. — Т. 14, № 4. — Київ: Iн-т математики

  НАН України, 2017. — 226 с.

  Збiрник мiстить статтi, присвяченi актуальним питанням
  фрактального аналiзу множин, функцiй, мiр, розподiлiв iмовiрностей, перетворень простору, якi зберiгають метричнi характеристики борелiвських множин тощо, якi пов’язанi з рiзними системами кодування дiйсних чисел. Бiльшiсть розглянутих об’єктiв мають iррегулярну локальну структуру й автомодельнi властивостi. У дослiдженнях використовуються засоби
  теорiї фракталiв, математичного аналiзу, топологiї, метричної
  та ймовiрнiсної теорiї чисел.
  Для наукових спiвробiтникiв, молодих науковцiв, викладачiв вищих навчальних закладiв, докторантiв i аспiрантiв

 • Диференціальні рівняння і суміжні питання аналізу
  Том 14 № 3 (2017)

  УДК 517.91, 517.95

  Диференціальні рівняння і суміжні питання аналізу /

  Відп. ред.: В. А. Михайлець // Зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2017. – Т. 14, № 3. – Київ: Ін-т математики НАН України, 2017. – 364 с.

  Збірник містить статті, присвячені актуальним питанням теорії звичайних диференціальних рівнянь і теорії рівнянь з частинними похідними, а також сумiжним питанням аналiзу. Значна увага приділена використанню сучасних методів математичного аналізу в дослідженні розглянутих задач.

  Призначений для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів і аспірантів.

  Видавнича група збірника: доктори фіз.-мат. наук В. А. Михайлець і О. О. Мурач (відп. за випуск)

  Рецензенти:
  член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор А. Н. Кочубей,
  доктор фіз.-мат. наук, професор М. Є. Дудкін

  Затверджено до друку Вченою радою
  Інституту математики НАН України,
  протокол № 10 від 28.11.2017

 • Математичні проблеми механіки та обчислювальної математики
  Том 14 № 2 (2017)

  УДК 517; 531; 534
  Математичнi проблеми механiки та обчислювальної математики / Вiдп. ред. I.О. Луковський, В.Л. Макаров // Зб. праць Iн-ту математики НАН України.— Т. 14, № 2.— Київ: Iн-т математики НАН України, 2017.— 220 с.

  ISSN 1815–2910

  У збiрнику подано статтi, присвяченi актуальним проблемам динамiки твердих i деформiвних тiл iз порожнинами, частково заповненими рiдиною, теорiї коливань, обчислювальної математики, теорiї стiйкостi руху, теорiї керування та деяким сумiжним проблемам. Для фахiвцiв у галузi математичних проблем механiки, обчислювальної математики, теорiї стiйкостi динамiчних систем i теорiї керування.

  Рецензенти: член.-кореспондент НАН України А.Г. Нiкiтiн
                            член.-кореспондент НАН України О.М. Хiмiч
  Затверджено до друку Вченою радою Iнституту математики НАН України,
  протокол № 9 вiд 31.10.2017 р.
  Свiдоцтво про державну реєстрацiю — серiя КВ № 8459, видане
  19.02.2004 р.

 • Аналіз та застосування
  Том 14 № 1 (2017)

  УДК 512, 513, 514, 517, 539

   Аналіз та застосування/ Відп. ред.:
  О. К. Бахтін,  С. В. Грищук // Зб. праць Ін-ту математики НАН України. Т. 14, №1. —  Київ: Ін-т математики НАН України, 2017.— 285с.

  Збірник містить статті, присвячені актуальним питанням аналізу та його застосуванням в теорії багатозначних відображень, математичній фізиці та прикладних науках. Призначений для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів і аспірантів.

  Видавнича група збірника:  доктор фіз.-мат. наук О. К. Бахтін, 
  кандидат фіз.-мат. наук С. В. Грищук (відповідальні редактори),
  доктор фіз.-мат. наук С. А. Плакса,  кандидат фіз.-мат. наук І. В. Денега (відп. за випуск).

  Рецензенти:
  доктор фіз.-мат. наук, проф.  А. С. Романюк,
  доктор фіз.-мат. наук cт. н. с.  Є. O. Севостьянов 

  Затверджено до друку Вченою радою
  Інституту математики НАН України,  протокол № 2 від 21.02.2017 р.

 • Математичні проблеми механіки та обчислювальної математики
  Том 13 № 3 (2016)

  УДК 517; 531; 534;

  Математичні проблеми механіки та обчислювальної математики   /   Відп. ред. І. О. Луковський, В. Л. Макаров // Зб. праць Ін-ту математики НАН України. Т. 13, № 3.– Київ: Ін-т математики НАН України, 2016.– 374 с.

     У збірнику подано стітті, присвячені актуальним проблемам динаміки твердих і деформівних тіл із порожнинами, частково заповненими рідиною, теорії коливань, обчислювальної математики, теорії стійкості і стабілізації руху динамічних систем та деяким суміжним проблемам.

     Видавнича група збiрника: академiк НАН України I.О. Луковський (вiдп. ред.), академiк НАН України В.Л. Макаров (вiдп. ред.), доктор фiз.-мат. наук О.Г. Мазко, доктор фiз.-мат. наук О.М. Тимоха, кандидат фiз.-мат. наук Д.О. Ситник (вiдп. за випуск), кандидат фiз.-мат. наук В.Б. Василик

     Рецензенти:   член.-кореспондент НАН України О.А. Бойчук
                                 член.-кореспондент НАН України О.М. Хiмiч

     Затверджено до друку Вченою радою Iнституту математики НАН України,
  протокол № 11 вiд 29.11.2016 р.

     Свiдоцтво про державну реєстрацiю — серiя КВ № 8459, видане 19.02.2004 р.

 • Диференціальні рівняння і суміжні питання аналізу
  Том 13 № 2 (2016)

  УДК 517.91, 517.95

  Диференціальні рівняння і суміжні питання аналізу /

  Відп. ред.: В. А. Михайлець // Зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2016. – Т. 13, № 2. – Київ: Ін-т математики НАН України, 2016. – 304 с.

  Збірник містить статті, присвячені актуальним питанням теорії звичайних диференціальних рівнянь і теорії рівнянь з частинними похідними, а також сумiжним питанням аналiзу. Значна увага приділена використанню сучасних методів математичного аналізу в дослідженні розглянутих задач.

  Призначений для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів і аспірантів.

  Видавнича група збірника: доктори фіз.-мат. наук В. А. Михайлець і О. О. Мурач (відп. за випуск)

  Рецензенти:
  член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор М. Л. Горбачук,
  доктор фіз.-мат. наук, професор М. Є. Дудкін

  Затверджено до друку Вченою радою
  Інституту математики НАН України,
  протокол № 9 від 23.06.2016

 • Диференціальні рівняння і суміжні питання аналізу
  Том 13 № 1 (2016)

  УДК 517.91, 517.95

  Диференціальні рівняння і суміжні питання аналізу /

  Відп. ред.: В. А. Михайлець // Зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2016. – Т. 13, № 1. – Київ: Ін-т математики НАН України, 2016. – 324 с.

  Збірник містить статті, присвячені актуальним питанням теорії звичайних диференціальних рівнянь і теорії рівнянь з частинними похідними. Значна увага приділена використанню сучасних методів математичного аналізу в дослідженні розглянутих задач.

  Призначений для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів і аспірантів.

  Видавнича група збірника: доктори фіз.-мат. наук В. А. Михайлець і О. О. Мурач (відп. за випуск)

  Рецензенти:
  член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор М. Л. Горбачук,
  доктор фіз.-мат. наук, професор М. Є. Дудкін

  Затверджено до друку Вченою радою
  Інституту математики НАН України,
  протокол № 9 від 23.06.2016

 • Топологiя вiдображень маловимiрних многовидiв
  Том 12 № 6 (2015)

  УДК 539.12 + 515.146.3 + 515.162.2 + 517.57 + 517.27
  Топологiя вiдображень маловимiрних многовидiв / Вiдп.ред. С. I. Максименко // Зб. Iн-ту математики НАН України, 2015. — Т. 12, No 6. — 224 с.
  ISSN 1815–2910


  В збiрнику представлено новi результати про топологiчнi властивостi функцiй, векторних полiв та вiдображень, визначених на многовидах малих розмiрностей. Вони доповiдались на семiнарi вiддiлу топологiї Iнституту математики НАН України та на мiжнародних конференцiях. Для спецiалiстiв, що працюють в галузi топологiї та теорiї функцiй, а також для студентiв та аспiрантiв.

 • Математичні проблеми механіки та обчислювальної математики
  Том 12 № 5 (2015)

  УДК 517; 531; 534
  Математичнi проблеми механiки та обчислювальної математики
  /Вiдп. ред. I.О. Луковський, В.Л. Макаров // Зб. праць Iн-ту
  математики НАН України. Т. 12, № 5.— Київ: Iн-т математики НАН
  України, 2015.— 284 с.
  ISSN 1815–2910
  У збiрнику подано статтi, присвяченi актуальним проблемам динамiки
  твердих i деформiвних тiл iз порожнинами, частково заповненими рiдиною,
  теорiї коливань, обчислювальної математики, теорiї стiйкостi i стабiлiзацiї
  руху динамiчних систем та деяким сумiжним проблемам.
  Для фахiвцiв у галузi математичних проблем механiки, обчислювальної
  математики, теорiї стiйкостi динамiчних систем i теорiї керування.

  Видавнича група збiрника: академiк НАН України I.О. Луковський (вiдп.
  ред.), академiк НАН України В.Л. Макаров (вiдп. ред.), доктор фiз.-мат. наук
  О.Г. Мазко (вiдп. за випуск), член-кореспондент НАН України О.М. Тимоха,
  доктор фiз.-мат. наук А.П. Голуб, кандидат фiз.-мат. наук В.Б. Василик
  Рецензенти: академiк НАН України А.А. Мартинюк,
  член–кореспондент НАН України А.Г. Нiкiтiн
  Затверджено до друку Вченою радою Iнституту математики НАН України,
  протокол № 14 вiд 1.12.2015 р.
  Свiдоцтво про державну реєстрацiю — серiя КВ № 8459, видане 19.02.2004 р.

 • Tеорія наближення функцій та суміжні питання
  Том 12 № 4 (2015)

  УДК 517.5; 517.51; 517.53; 517.547.3; 517.983; 519.652

   Збірник праць Інституту математики НАН України. 

  Т. 12, № 4: Tеорія наближення функцій та суміжні питання / Відп. ред.: А.С.Романюк.  — Київ: Ін-т математики НАН України, 2015. — 329 c.

  ISSN 1815-2910

  У Збірнику праць опубліковано статті, в яких викладено результати з теорії функцій, функціонального аналізу та суміжних питань.

  Розраховано на фахівців у галузі математичного аналізу, прикладної математики, аспірантів та студентів відповідних спеціальностей.

  Видавнича група збірника:  доктор фіз.-мат. наук А.С. Романюк (відп. ред.),  доктор фіз.-мат. наук А.С. Сердюк, доктор фіз.-мат. наук В.В. Савчук, кандидат фіз.-мат. наук В.А. Войтович (відп. за випуск).

  Рецензенти:
  доктор фiз.-мат. наук І.О. Шевчук
  доктор фiз.-мат. наук Ю.Б. Зелiнський

  Затверджено до друку вченою радою
  Iнституту математики НАН України
  Протокол № 9 вiд 16.06.2015

 • Аналіз та застосування
  Том 12 № 3 (2015)

  УДК 512, 513, 517, 519, 532

   Аналіз та застосування/ Відп. ред.:
  Ю. Б. Зелінський,  С. В. Грищук // Зб. праць Ін-ту математики НАН України. Т. 12, №3. —  Київ: Ін-т математики НАН України, 2015.— 268с.

  Збірник містить статті, присвячені актуальним питанням аналізу та його
  застосуванням в алгебрі, геометрії, математичній фізиці та прикладних науках.  Призначений для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів і аспірантів.

  Видавнича група збірника: Академік НАН України Ю.С.Самойленко, доктор фіз.-мат. наук  Ю.Б. Зелінський, кандидат фіз.-мат. наук С.В. Грищук (відповідальні редактори), доктор фіз.-мат. наук С.А. Плакса, доктор фіз.-мат. наук, професор О. К. Бахтін (відп. за випуск).

  Рецензенти: доктор фіз.-мат. наук, професор А. С. Романюк, доктор фіз.-мат. наук, професор I. О. Шевчук

  Затверджено до друку Вченою радою Інституту математики НАН України, протокол №~8 від 26.05.2015.

  Свідоцтво про державну реєстрацію - серія КВ №~8459,  видане 19~лютого 2004 р.

   

   

   

 • Диференціальні рівняння і суміжні питання аналізу
  Том 12 № 2 (2015)

  УДК 517.91, 517.95

  Диференціальні рівняння і суміжні питання аналізу /

  Відп. ред.: В. А. Михайлець // Зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2015. – Т. 12, № 2. – Київ: Ін-т математики НАН України, 2015. – 376 с.

  Збірник містить статті, присвячені актуальним питанням теорії звичайних
  диференціальних рівнянь і теорії рівнянь з частинними похідними. Значна увага приділена
  використанню сучасних методів математичного аналізу в дослідженні розглянутих задач.

  Призначений для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів і аспірантів.

  Видавнича група збірника: доктори фіз.-мат. наук В. А. Михайлець і О. О. Мурач (відп. за випуск)

  Рецензенти:
  член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор М. Л. Горбачук,
  доктор фіз.-мат. наук, професор М. Є. Дудкін

  Затверджено до друку Вченою радою
  Інституту математики НАН України,
  протокол № 8 від 26.05.2015

 • Спектральна теорія операторів та наборів операторів
  Том 12 № 1 (2015)

  УДК 517.98, 512.64, 519.17
  Спектральна теорiя операторiв та наборiв операторiв /
  Вiдп. ред.: Ю. С. Самойленко // Зб. праць Iн-ту математики
  НАН України. — 2015. — Т. 12, No 1. — Київ: Iн-т математики
  НАН України, 2015. — 185 с.


  Збiрник мiстить статтi, присвяченi спектральним властивостям операторiв i наборiв операторiв, а також сумiжним питанням теорiї зображень у лiнiйних та гiльбертових просторах. При дослiдженнях використовуються методи аналiзу, теорiї операторiв та сучасної алгебри.
  Призначений для наукових спiвробiтникiв, викладачiв вищих навчальних закладiв i аспiрантiв.


  Видавнича група збiрника: Академiк НАН України
  Ю.С.Самойленко (вiдповiдальний за випуск), доктор фiз.-мат.
  наук В.Л.Островський, кандидат фiз.-мат. наук Д.Ю.Якименко.
  Рецензенти: член-кореспондент НАН України, доктор фiз.-мат. наук, професор Ю. А. Дрозд
  доктор фiз.-мат. наук, професор I. О. Шевчук


  Затверджено до друку Вченою радою
  Iнституту математики НАН України,
  протокол No 6 вiд 28.04.2015

 • Tеорiя наближення функцiй та сумiжнi питання
  Том 11 № 3 (2014)

  УДК 517.5; 517.51; 517.53; 517.547.3; 517.983; 519.652

  Збiрник праць Iнституту математики НАН України.
  Т. 11, № 3: Tеорiя наближення функцiй та сумiжнi питання / Вiдп. ред.: А.С. Романюк. — Київ: Iн-т математики НАН України, 2014. — 344 c.

  У збiрнику праць опублiковано статтi, в яких викладено результати з теорiї функцiй, функцiонального аналiзу та сумiжних питань.
  Розраховано на фахiвцiв у галузi математичного аналiзу, прикладної математики, аспiрантiв та студентiв вiдповiдних спецiальностей.


  Видавнича група збiрника: доктор фiз.-мат. наук А.С. Романюк (вiдп. ред.), доктор фiз.-мат. наук А.С.Сердюк, доктор фiз.-мат. наук В.В. Савчук, кандидат фiз.-мат. наук С.Я. Янченко (вiдп. за випуск).

  Рецензенти:
  доктор фiз.-мат. наук C.Б. Вакарчук
  доктор фiз.-мат. наук Ю.Б. Зелiнський

  Затверджено до друку вченою радою
  Iнституту математики НАН України
  Протокол № 7 вiд 17.06.2014

 • Бразильсько-польський симпозіум з топології
  Том 10 № 6 (2013)

  УДК 517, 532

  Brasilian-Polish Topology Workshop /

  Вiдп. ред.: A. K. M. Libardi, M. Golasiński, V. V. Sharko, S. Spiejz // Зб.  праць Iн-ту математики НАН України. — 2013. — Т. 6, № 6: — Київ: Iн-т математики НАН України, 2013. — 238 с. 

  ISSN 1815-2910


  Збiрник мiстить роботи, що стосуються сучасних питань гомотопiчної топологiї.  Значна увага  придiлена застосуванню аналiтичних методiв дослiдження до розв’язання ряду задач гомотопiчної топологiї.

  Призначений для наукових спiвробiтникiв, викладачiв, аспiрантiв та студентiв старших курсiв вузiв.

 • Tеорiя наближення функцiй та сумiжнi питання
  Том 10 № 1 (2013)

  УДК 517.5

  Збiрник праць Iнституту математики НАН України.
  Т. 10, № 1: Tеорiя наближення функцiй та сумiжнi питання / Вiдп. ред.: А.С. Романюк. — Київ: Iн-т математики НАН України, 2013. — 341 c.

  У збiрнику праць опублiковано статтi, в яких викладено результати з теорiї функцiй, функцiонального аналiзу та сумiжних питань.
  Розраховано на фахiвцiв у галузi математичного аналiзу, прикладної математики, аспiрантiв та студентiв вiдповiдних спецiальностей.


  Видавнича група збiрника: доктор фiз.-мат. наук А.С. Романюк (вiдп. ред.), доктор фiз.-мат. наук А.С.Сердюк, доктор фiз.-мат. наук В.В. Савчук, кандидат фiз.-мат. наук А.Ф. Конограй (вiдп. за випуск).

  Рецензенти:
  доктор фiз.-мат. наук І.О. Шевчук
  доктор фiз.-мат. наук Ю.Б. Зелiнський

  Затверджено до друку вченою радою
  Iнституту математики НАН України
  Протокол № 5 вiд 28.05.2013

 • Симетрія і інтегровність рівнянь математичної фізики

  Симетрія та інтегровність рівнянь математичної фізики (До 70-річчя від дня народження Вільгельма Ілліча Фущича)
  Том 3 № 2 (2006)

  Цей збірник присвячено 70-річчю від дня народження член-кореспондента НАН України Вільгельма Ілліча Фущича (1936-1997), відомого українського вченого в області теоретико-групових методів математичної фізики. Представлено статі з сучасних проблем групового і симетрійного аналізу диференціальних рівнянь та алгебраїчних методів математичної фізики. Збірник також містить спогади учнів та колег про В.І. Фущича.

  Розраховано на наукових працівників, аспірантів, які цікавляться застосуваннями теорії груп і алгебр Лі в теорії диференціальних рівнянь та математичній фізиці.

  Редакційна колегія:  В.M. Бойко, А.Г. Нікітін (відп. ред.), Р.О. Попович

  УДК 517.95:517.958:512.816(06)

  Симетрія і інтегровність рівнянь математичної фізики: Збірник статтей / Відп. ред. А.Г. Нікітін // Зб. праць Інституту математики НАН України. Т. 3, № 2. -Київ: Ін-т математики НАН України, 2006. - 400~с.

  ISSN 1815-2910