Том 12 № 1 (2015): Спектральна теорія операторів та наборів операторів

УДК 517.98, 512.64, 519.17
Спектральна теорiя операторiв та наборiв операторiв /
Вiдп. ред.: Ю. С. Самойленко // Зб. праць Iн-ту математики
НАН України. — 2015. — Т. 12, No 1. — Київ: Iн-т математики
НАН України, 2015. — 185 с.


Збiрник мiстить статтi, присвяченi спектральним властивостям операторiв i наборiв операторiв, а також сумiжним питанням теорiї зображень у лiнiйних та гiльбертових просторах. При дослiдженнях використовуються методи аналiзу, теорiї операторiв та сучасної алгебри.
Призначений для наукових спiвробiтникiв, викладачiв вищих навчальних закладiв i аспiрантiв.


Видавнича група збiрника: Академiк НАН України
Ю.С.Самойленко (вiдповiдальний за випуск), доктор фiз.-мат.
наук В.Л.Островський, кандидат фiз.-мат. наук Д.Ю.Якименко.
Рецензенти: член-кореспондент НАН України, доктор фiз.-мат. наук, професор Ю. А. Дрозд
доктор фiз.-мат. наук, професор I. О. Шевчук


Затверджено до друку Вченою радою
Iнституту математики НАН України,
протокол No 6 вiд 28.04.2015

Опубліковано: 05-05-2015

Наукові статті