Том 14 № 2 (2017): Математичні проблеми механіки та обчислювальної математики

УДК 517; 531; 534
Математичнi проблеми механiки та обчислювальної математики / Вiдп. ред. I.О. Луковський, В.Л. Макаров // Зб. праць Iн-ту математики НАН України.— Т. 14, № 2.— Київ: Iн-т математики НАН України, 2017.— 220 с.

ISSN 1815–2910

У збiрнику подано статтi, присвяченi актуальним проблемам динамiки твердих i деформiвних тiл iз порожнинами, частково заповненими рiдиною, теорiї коливань, обчислювальної математики, теорiї стiйкостi руху, теорiї керування та деяким сумiжним проблемам. Для фахiвцiв у галузi математичних проблем механiки, обчислювальної математики, теорiї стiйкостi динамiчних систем i теорiї керування.

Рецензенти: член.-кореспондент НАН України А.Г. Нiкiтiн
                          член.-кореспондент НАН України О.М. Хiмiч
Затверджено до друку Вченою радою Iнституту математики НАН України,
протокол № 9 вiд 31.10.2017 р.
Свiдоцтво про державну реєстрацiю — серiя КВ № 8459, видане
19.02.2004 р.

Опубліковано: 10-12-2017

Наукові статті