Том 12 № 5 (2015): Математичні проблеми механіки та обчислювальної математики

УДК 517; 531; 534
Математичнi проблеми механiки та обчислювальної математики
/Вiдп. ред. I.О. Луковський, В.Л. Макаров // Зб. праць Iн-ту
математики НАН України. Т. 12, № 5.— Київ: Iн-т математики НАН
України, 2015.— 284 с.
ISSN 1815–2910
У збiрнику подано статтi, присвяченi актуальним проблемам динамiки
твердих i деформiвних тiл iз порожнинами, частково заповненими рiдиною,
теорiї коливань, обчислювальної математики, теорiї стiйкостi i стабiлiзацiї
руху динамiчних систем та деяким сумiжним проблемам.
Для фахiвцiв у галузi математичних проблем механiки, обчислювальної
математики, теорiї стiйкостi динамiчних систем i теорiї керування.

Видавнича група збiрника: академiк НАН України I.О. Луковський (вiдп.
ред.), академiк НАН України В.Л. Макаров (вiдп. ред.), доктор фiз.-мат. наук
О.Г. Мазко (вiдп. за випуск), член-кореспондент НАН України О.М. Тимоха,
доктор фiз.-мат. наук А.П. Голуб, кандидат фiз.-мат. наук В.Б. Василик
Рецензенти: академiк НАН України А.А. Мартинюк,
член–кореспондент НАН України А.Г. Нiкiтiн
Затверджено до друку Вченою радою Iнституту математики НАН України,
протокол № 14 вiд 1.12.2015 р.
Свiдоцтво про державну реєстрацiю — серiя КВ № 8459, видане 19.02.2004 р.

Опубліковано: 01-12-2015

Наукові статті