Том 11 № 3 (2014): Tеорiя наближення функцiй та сумiжнi питання

					##issue.viewIssueIdentification##

УДК 517.5; 517.51; 517.53; 517.547.3; 517.983; 519.652

Збiрник праць Iнституту математики НАН України.
Т. 11, № 3: Tеорiя наближення функцiй та сумiжнi питання / Вiдп. ред.: А.С. Романюк. — Київ: Iн-т математики НАН України, 2014. — 344 c.

У збiрнику праць опублiковано статтi, в яких викладено результати з теорiї функцiй, функцiонального аналiзу та сумiжних питань.
Розраховано на фахiвцiв у галузi математичного аналiзу, прикладної математики, аспiрантiв та студентiв вiдповiдних спецiальностей.


Видавнича група збiрника: доктор фiз.-мат. наук А.С. Романюк (вiдп. ред.), доктор фiз.-мат. наук А.С.Сердюк, доктор фiз.-мат. наук В.В. Савчук, кандидат фiз.-мат. наук С.Я. Янченко (вiдп. за випуск).

Рецензенти:
доктор фiз.-мат. наук C.Б. Вакарчук
доктор фiз.-мат. наук Ю.Б. Зелiнський

Затверджено до друку вченою радою
Iнституту математики НАН України
Протокол № 7 вiд 17.06.2014

Опубліковано: 24-06-2014

Наукові статті