Том 10 № 1 (2013): Tеорiя наближення функцiй та сумiжнi питання

					##issue.viewIssueIdentification##

УДК 517.5

Збiрник праць Iнституту математики НАН України.
Т. 10, № 1: Tеорiя наближення функцiй та сумiжнi питання / Вiдп. ред.: А.С. Романюк. — Київ: Iн-т математики НАН України, 2013. — 341 c.

У збiрнику праць опублiковано статтi, в яких викладено результати з теорiї функцiй, функцiонального аналiзу та сумiжних питань.
Розраховано на фахiвцiв у галузi математичного аналiзу, прикладної математики, аспiрантiв та студентiв вiдповiдних спецiальностей.


Видавнича група збiрника: доктор фiз.-мат. наук А.С. Романюк (вiдп. ред.), доктор фiз.-мат. наук А.С.Сердюк, доктор фiз.-мат. наук В.В. Савчук, кандидат фiз.-мат. наук А.Ф. Конограй (вiдп. за випуск).

Рецензенти:
доктор фiз.-мат. наук І.О. Шевчук
доктор фiз.-мат. наук Ю.Б. Зелiнський

Затверджено до друку вченою радою
Iнституту математики НАН України
Протокол № 5 вiд 28.05.2013

Опубліковано: 15-07-2013

Наукові статті