Про журнал

"Збірник Праць Інституту математики НАН України" є рецензованим журналом з вільним доступом(*) , метою якого є публікація оригінальних математичних досліджень, тематика яких певною мірою пов'язується із чинними науковими інтересами й проектами провідної наукової математичної установи України,  Інститутом математики НАНУ.

Річний номер журналу може включати до 6 номерів, кожен з яких, як правило, має власну тематичну спрямованість та формується відповідальною групою експертів, складеною із асоційованих редакторів (членів редакційної колегії), до якої за необхідності залучаються запрошені редактори. Тематика номерів та склад їх відповідальних редакторів анонсується на сайті ЗПІМ за 6-12 місяців до виходу номера.

ЗПІМ приймає до попереднього розгляду:
(1) Наукові статті, які містять повно та відносно автономно викладені нові оригінальні математичні результати. Необхідною компонентою таких статей є наявність короткого огляду проблеми в сучасній науковій літературі, де чітко та ясно описано основні результати представленої роботи та їх відмінність від результатів інших авторів. Викладені результати повинні бути зрозумілим для якомого широкого математичного загалу. 
(2) Оглядові статті, які покривають важливі напрямки досліджень з чистої та прикладної математики. 
(3) Як виключення, нариси з історії математики.

Представлені статті (результати) повинні бути такими, які ніде не опубліковано, а також не розглядаються у даний момент для публікації в іншому науковому виданні. Вона не повинна містити наклепницьких чи незаконних висловлювань. Журнал вимагає передачі дозвілу для публікації матеріалів третьої сторони. При підготовці рукопису від автора вимагається безумовно дотримуватися загальновизнаних міжнародних етичних норм, що частково включено до Етичного кодексу вченого, прийнятого на Загальних зборах НАН України 08.04.2009 року.

Представлені рукописи підлягають експертній оцінці (рецензуванню), як мінімум, двома незалежними експертами (рецензентами), чиї позитивні заключення є необхідною умовою для позитивного рішення відповідного асоційованого редактора ЗПІМ, який надалі несе персональну відповідальність за якість прийнятої до друку статті.

---

(*) Повні тексти статей є вільно доступними у електронній формі для читача. Журнал не вимагає плати від авторів за публікацію статей. 

Свiдоцтво про державну реєстрацiю — серiя КВ No 8459, видане 19 лютого 2004 р.