Том 13 № 3 (2016): Математичні проблеми механіки та обчислювальної математики

УДК 517; 531; 534;

Математичні проблеми механіки та обчислювальної математики   /   Відп. ред. І. О. Луковський, В. Л. Макаров // Зб. праць Ін-ту математики НАН України. Т. 13, № 3.– Київ: Ін-т математики НАН України, 2016.– 374 с.

   У збірнику подано стітті, присвячені актуальним проблемам динаміки твердих і деформівних тіл із порожнинами, частково заповненими рідиною, теорії коливань, обчислювальної математики, теорії стійкості і стабілізації руху динамічних систем та деяким суміжним проблемам.

   Видавнича група збiрника: академiк НАН України I.О. Луковський (вiдп. ред.), академiк НАН України В.Л. Макаров (вiдп. ред.), доктор фiз.-мат. наук О.Г. Мазко, доктор фiз.-мат. наук О.М. Тимоха, кандидат фiз.-мат. наук Д.О. Ситник (вiдп. за випуск), кандидат фiз.-мат. наук В.Б. Василик

   Рецензенти:   член.-кореспондент НАН України О.А. Бойчук
                               член.-кореспондент НАН України О.М. Хiмiч

   Затверджено до друку Вченою радою Iнституту математики НАН України,
протокол № 11 вiд 29.11.2016 р.

   Свiдоцтво про державну реєстрацiю — серiя КВ № 8459, видане 19.02.2004 р.

Опубліковано: 29-11-2016

Наукові статті