Том 14 № 4 (2017): Фрактальний аналіз та суміжні питання

					##issue.viewIssueIdentification##

УДК 511.72, 517.51, 519.21

Фрактальний аналiз та сумiжнi питання /

Вiдп. ред.: М. В. Працьовитий // Зб. праць Iн-ту математики

НАН України. — 2017. — Т. 14, № 4. — Київ: Iн-т математики

НАН України, 2017. — 226 с.

Збiрник мiстить статтi, присвяченi актуальним питанням
фрактального аналiзу множин, функцiй, мiр, розподiлiв iмовiрностей, перетворень простору, якi зберiгають метричнi характеристики борелiвських множин тощо, якi пов’язанi з рiзними системами кодування дiйсних чисел. Бiльшiсть розглянутих об’єктiв мають iррегулярну локальну структуру й автомодельнi властивостi. У дослiдженнях використовуються засоби
теорiї фракталiв, математичного аналiзу, топологiї, метричної
та ймовiрнiсної теорiї чисел.
Для наукових спiвробiтникiв, молодих науковцiв, викладачiв вищих навчальних закладiв, докторантiв i аспiрантiв

Опубліковано: 10-08-2020

Наукові статті