Застосування методу Рітца для розрахунку коливань пружних оболонок обертання частково заповнених рідиною

Автор(и)

  • Ю. В. Троценко

Анотація

Запропоновано алгоритм розрахунку частот та форм власних коли-
вань довiльних оболонок обертання, частково заповнених iдеальною
рiдиною з врахуванням хвильових рухiв на її вiльнiй поверхнi. Розв’я-
зок вихiдної задачi гiдропружностi базується на застосуваннi методу
декомпозицiї областi iнтегрування рiвнянь теорiї оболонок у поєднаннi
з варiацiйним методом та наближенiй побудовi оберненого оператора
для гiдродинамiчної частини задачi. Наведено порiвняння отриманих
чисельних результатiв з iснуючими точними розв’язками розглядува-
ної задачi для оболонки у формi кругового цилiндра.

##submission.downloads##

Опубліковано

01-12-2015